Radogost prevoditelji

 • hrvatski
 • english
 • General Terms and Conditions

  1. UVODNE ODREDBE

  1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve pravne odnose između trgovačkog društva Radogost d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Hosti 111A, HR-51000, (u daljnjem tekstu “Prevoditeljski ured”) i Klijenta i prevladavaju nad svim uvjetima poslovanja na koje se poziva, koje nudi ili predlaže Klijent, osim u slučaju kad Prevoditeljski ured da izričit pristanak u pismenom obliku na primjenu takvih uvjeta poslovanja.

  2. PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA

  2.1. Ponuda, tj. procjena troškova i cijene, dana od strane Prevoditeljskog ureda ne obvezuje isti. Prevoditeljski ured zadržava pravo promijeniti cijene ili uvjete isporuke, ako ga prije davanja ponude Klijent nije upoznao sa svim informacijama koje mogu utjecati na cijenu, rok isporuke ili bilo koji drugi dio dane ponude, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj kada Prevoditeljski ured nije imao uvid u cijeli tekst koji se daje na prijevod.
  2.2. Pismeno ili usmeno prihvaćanje ponude Prevoditeljskog ureda od strane Klijenta, ili pismena potvrda Prevoditeljskog ureda o prihvaćanju narudžbe dane od strane Klijenta u slučaju kad Prevoditeljski ured nije dao ponudu, značit će sklapanje ugovora.
  2.3. Prevoditeljski ured Klijentom može smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je dala narudžbu, osim u slučaju kad je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i za račun treće strane čije će ime, adresu i ostale podatke koje zatraži Prevoditeljski ured, dati Prevoditeljskom uredu prilikom davanja narudžbe.
  2.4. Dogovori sa i obećanja dana od strane predstavnika, vanjskih suradnika ili zaposlenika Prevoditeljskog ureda, obvezuju Prevoditeljski ured samo u slučaju kada član uprave ili prokurist Prevoditeljskog ureda pismeno potvrdi takve dogovore.
  2.5. U slučaju sumnje o platežnoj sposobnosti Klijenta, narudžbe većeg opsega, narudžbe od strane fizičkih osoba ili inozemnih klijenata, te u drugim slučajevima kada Prevoditeljski ured smatra da je to potrebno, Prevoditeljski ured ima pravo zahtijevati od Klijenta predujam ili plaćanje unaprijed prije nego što izvrši narudžbu.

  3. IZMJENE ILI OTKAZ NARUDŽBE

  3.1. U slučaju kad Klijent izvrši značajniju izmjenu narudžbe nakon sklapanja ugovora, Prevoditeljski ured ima pravo izmijeniti dogovorenu cijenu i/ili uvjete isporuke, ili odbiti izvršenje narudžbe u cijelosti.
  3.2. U slučaju kad Klijent otkaže narudžbu, Prevoditeljski ured zadržava pravo zahtijevati naknadu za dio prijevoda koji je u to vrijeme već izvršen za tu narudžbu, kao i naknadu za vrijeme provedeno na istraživanju za izvršenje preostalog prijevoda. Prevoditeljski ured će Klijentu, na njegov zahtjev, staviti na raspolaganje dio prijevoda koji je za narudžbu već izvršen, no ne odgovara za kvalitetu istog.
  3.3. Ukoliko je Prevoditeljski ured rezervirao vrijeme za izvršenje određene narudžbe, zbog čega nije prihvaćao druge narudžbe, a Klijent otkaže narudžbu, Prevoditeljski ured ima pravo naplatiti Klijentu 50% od naknade na koju bi imao pravo da narudžba nije otkazana.

  4. IZVRŠENJE NARUDŽBE, TAJNOST/POVJERLJIVOST

  4.1. Prevoditeljski ured se obvezuje narudžbu izvršiti najbolje što može prema svojim mogućnostima, koristeći dovoljan know-how za postizanje svrhe koju je naznačio Klijent.
  4.2. Prevoditeljski ured zadržava pravo kontaktirati Klijenta u svezi sadržaja teksta danog na prijevod. Kod stručnih tekstova Prevoditeljski ured zadržava pravo zahtijevati od Klijenta da dostavi dodatnu dokumentaciju i popis termina kada su isti dostupni, te da odredi stručnu osobu za savjete. Navedena dokumentacija i informacije dostavit će se Prevoditeljskom uredu na trošak i rizik Klijenta. Ukoliko Klijent ne postupi po takvom zahtjevu Prevoditeljskog ureda, Prevoditeljski ured će upotrijebiti termine iz literature koju posjeduje.
  4.3. Obveze su Klijenta da za konsekutivno prevođenje i prevođenje uz pratnju obavijesti Prevoditeljski ured o materiji koja će biti predmet razgovora i stavi na raspolaganje potrebne tekstove, a za simultano prevođenje stavi na raspolaganje nacrt teksta koji treba prevesti, i to najkasnije tri dana prije termina dogovorenog za prevođenje.
  4.4. Obveze su Klijenta da kod lokalizacije software-a Prevoditeljskom uredu:
  􀂾 dostavi izvorni kod software-a koji se daje na lokalizaciju
  􀂾 dostavi legalan software koji je alat za obradu datoteka izvornog koda software-a koji se daje na lokalizaciju
  􀂾 osigura poduku za korištenje prethodno navedenih sofware-a (software-a koji je alat i software koji se daje na lokalizaciju) u dovoljnoj mjeri da se lokalizacija može izvršiti.
  4.5. Obveze su Klijenta da kod lokalizacije web-stranica Prevoditeljskom uredu:
  􀂾 dostavi izvorni kod web-stranice koja se daje na lokalizaciju
  􀂾 dostavi legalan software koji je alat za obradu web-stranice koja se daje na lokalizaciju
  􀂾 osigura poduku za korištenje prethodno navedenog sofware-a (software-a koji je alat) u dovoljnoj mjeri da se lokalizacija može izvršiti
  􀂾 dostavi mapu weba
  􀂾 upozori o postojanju svih skrivenih linkova i datoteka koje se nalaze na web-stranici koja se daje na lokalizaciju.
  4.6. Prevoditeljski ured će podatke koje mu na raspolaganje stavi Klijent držati u tajnosti, te će isto zahtijevati i od svojih suradnika i zaposlenika. Međutim, Prevoditeljski ured ne odgovara za kršenje obveze na čuvanje tajne od strane svojih zaposlenika ili suradnika, ukoliko dokaže da je poduzela sve razumne mjere da isto spriječi.
  4.7. Kada se tekstovi i podaci dostavljaju elektroničkim putem, Prevoditeljski ured ne jamči potpunu zaštitu podataka koje joj na raspolaganje stavi Klijent, jer nije isključena mogućnost da neovlaštene treće osobe imaju elektronički pristup tekstovima i podacima koji se šalju tim putem.
  4.8. Prevoditeljski ured zadržava pravo, za potrebe izvršenja određene narudžbe, (u cijelosti ili dijelom) angažirati drugu fizičku ili pravnu osobu, ne dirajući time u svoju obvezu čuvanja tajnosti podataka i propisnog izvršenja narudžbe, osim u slučaju kada Klijent i Prevoditeljski ured izričito dogovore drugačije. Prevoditeljski ured će od druge fizičke ili pravne osobe koja je angažirana na izvršenju narudžbe, zahtijevati da sve podatke, koje dozna tijekom izvršenja narudžbe drži u tajnosti.

  5. ROKOVI I UVJETI ISPORUKE

  5.1. Uredovno vrijeme Prevoditeljskog ureda je radnim danom (ponedjeljak – petak) od 09:00 do 17:00 sati. Svaki tekst za prijevod koji Prevoditeljski ured primi od Klijenta izvan uredovnog vremena smatra se primljenim početkom radnog vremena sljedećeg radnog dana.
  5.2. U rok isporuke izvršene narudžbe ne uračunava se dan primitka teksta za prijevod, dan dostave prevedenog teksta Klijentu, subota, nedjelja i blagdani.
  5.3. Rokovi isporuke su okvirni, osim u slučaju kad je izričito dogovoreno drugačije u pismenoj formi. Ukoliko narudžbu neće moći izvršiti u dogovorenom roku, Prevoditeljski ured će odmah obavijestiti Klijenta.
  5.4. Kad je dogovoreni rok isporuke izričito određen pismenim putem, a Prevoditeljski ured propusti rok iz razloga drugačijih od više sile ili događaja izvan njegove kontrole, te se od Klijenta ne može razumno očekivati da podnosi bilo kakvu odgodu, Klijent ima pravo otkazati ugovor. U tom slučaju, međutim, Prevoditeljski ured neće odgovarati za nastalu štetu.
  5.5. Isporuka se smatra učinjenom u trenutku kad je prijevod poslan poštom, telefaksom, putem kurira, modemom, preko Interneta itd.
  5.6. Podaci poslani elektroničkom poštom smatrat će se isporučenim u trenutku kada program elektroničke pošte da potvrdu da je poruka poslana.
  5.7. Klijent će Prevoditeljskom uredu pomagati pri izvršenju narudžbe čineći sve ono, što razumno može biti potrebno ili pridonijeti izvršenju iste u roku.
  5.8. Klijent će učiniti sve što je u njegovoj moći da olakša isporuku prijevoda izvršenog od strane Prevoditeljskog ureda prema ugovoru. Svako odbijanje primitka prijevoda od strane Klijenta smatrat će se propustom Klijenta, te će se u tom slučaju primijeniti članak 7.9. ovih Uvjeta, čak i ako izričit zahtjev za primitak nije bio upućen od strane Prevoditeljskog ureda.

  6. OBRAČUN PRIJEVODA
  6.1. Obračun pisanih prijevoda, prijevoda zvučnih i video zapisa, tekstova danih na lekturu i/ili korekturu vrši se prema tekstu na ciljnom jeziku tj. na jeziku na koji je izvorni tekst preveden, odnosno prema lektoriranom ili korigiranom tekstu.
  6.2. Tekstovi iz članka 6.1. obračunavaju se prema broju autorskih kartica, s time da jednu autorsku karticu čini 1500 slovnih mjesta s razmacima (characters with spaces). Broj autorskih kartica dobiva se na način da se ukupan broj slovnih mjesta dobiven kompjutorskim obračunom podijeli s 1500.
  6.3. Za tekstove čiji je opseg manji od jedne autorske kartice Prevoditeljski ured naplaćuje cijenu od jedne autorske kartice.
  6.4. Za tekstove čiji je opseg veći od jedne autorske kartice, obračun se vrši tako da se količina teksta zaokruži na pola kartice na više; primjerice, ali ne ograničavajući se na, 1,2 kartice obračunavat će se kao 1,5 kartica, a 1,6 kartice obračunavat će se kao 2 kartice.
  6.5. Usmeni prijevodi tj. prevođenje uz pratnju, konsekutivno i simultano prevođenje obračunavaju se po satu (60 minuta), pri čemu se u vrijeme prevođenja uračunava vrijeme provedeno kod naručitelja od trenutka javljanja do otpusta prevoditelja od strane naručitelja bez obzira na to koliko je vremena prevoditelj efektivno prevodio.
  6.6. Za usmeno prevođenje u trajanju kraćem od jednog sata (60 minuta) naplaćuje se cijena za jedan sat (60 minuta) prevođenja.
  6.7. Za usmeno prevođenje u trajanju dužem od jednog sata (60 minuta), najmanja obračunska jedinica je pola sata (30 minuta), tako da se, primjerice, ali ne ograničavajući se na, za 1 sat i 10 minuta (70 minuta) provedenog kod Klijenta naplaćuje cijena za 1,5 sat (90 minuta); za 1 sat i 45 minuta (105 minuta) naplaćuje se cijena za 2 sata (120 minuta) itd.
  6.8. Za jedan dan usmenog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje 8 sati. Naručitelj mora osim toga podmiriti putni trošak, dnevnicu te troškove smještaja i prehrane.

  7. CIJENE I PLAĆANJE

  7.1. Cijene usluga temelje se na tekućem cjeniku Prevoditeljskog ureda, osim ako je ugovoreno drugačije.
  7.2. Prevoditeljski ured zadržava pravo naplatiti Klijentu i sve dodatne troškove koji su nastali pri izvršenju narudžbe.
  7.3. Navedene cijene primjenjuju se isključivo na prijevode koji odgovaraju specifikacijama navedenim u cjeniku.
  7.4. Redovna tarifa primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
  􀂾 ako za dovršetak prijevoda do dogovorenog roka dnevna norma po radnom danu iznosi do 6 kartica teksta.
  7.5. Žurna tarifa je 50% viša od tarife iz članka 7.4., a primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
  􀂾 ako se za dovršetak prijevoda do dogovorenog roka dnevna norma mora povećati na 7 ili 8 kartica;
  􀂾 ako prijevod mora biti dovršen unutar roka od 24 sata od primitka teksta za prijevod od strane Klijenta, a opseg prijevoda je do 4 kartice.
  7.6. Vrlo žurna tarifa je 100% viša od 7.4., a primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
  􀂾 ako se za dovršetak prijevoda do dogovorenog roka dnevna norma mora povećati na 9 ili više kartica;
  􀂾 ako prijevod mora biti dovršen po isteku roka od 24 sata od primitka teksta za prijevod od strane Klijenta, a opseg prijevoda je 5 kartica ili više.
  7.7. U slučajevima iz članaka 7.5. i 7.6. žurna tarifa i vrlo žurna tarifa obračunavaju se na sve kartice teksta, a ne samo na one iznad redovne dnevne norme od 6 kartica teksta.
  7.8. Prevoditeljski ured zadržava pravo povećati cijenu ako mora izvršiti više posla ili ako za nju nastanu veći troškovi od onih koji su se razumno mogli predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora zbog nužnosti rada sa, primjerice, izuzetno teškim ili nejasnim tekstovima ili neispravnim računalnim programima ili datotekama dostavljenim od strane Klijenta. Ovaj popis primjera nije iscrpan.
  7.9. Klijent mora platiti izvršeni prijevod u roku od 15 dana od dana isporuke ili u drugom roku koji izričito dogovore Klijent i Agencija, a kojeg pismeno potvrdi Prevoditeljski ured. Plaćanje se vrši u punom iznosu u valuti koja je naznačena na računu (fakturi). Ako Klijent ne izvrši plaćanje u roku, odmah po isteku roka smatrat će se da je u zakašnjenju - i bez posebne obavijesti od strane Prevoditeljskog ureda – te će se od dana zakašnjenja, pa sve do dana plaćanja punog iznosa obračunavati zakonske zatezne kamate.

  8. PRIGOVORI I PRITUŽBE

  8.1. Ako Klijent ima prigovor glede ispostavljenog prijevoda, dužan je podnijeti ga Agenciji u pismenom obliku čim prije, ali nikada kasnije od 8 dana od primitka prijevoda. Podnošenje prigovora ne oslobađa Klijenta od obveze plaćanja.
  8.2. Ako u roku određenom u članku 8.1. nije bilo prigovora, smatrat će se da je prijevod u potpunosti prihvaćen, a kod naknadnih prigovora, Prevoditeljski ured će postupati samo ukoliko po vlastitoj procjeni smatra da su opravdani. Izmjena dijela prevedenog teksta koju je Prevoditeljski ured izvršio na zahtjev Klijenta ni u kom slučaju neće značiti priznanje Prevoditeljskog ureda da je isporučio prijevod nedostatne kvalitete.
  8.3. U slučaju opravdanog prigovora danog u roku, Prevoditeljski ured ima pravo u dodatnom razumnom roku poboljšati prijevod ili izvršiti novi zamjenski prijevod. Ukoliko se od Prevoditeljskog ureda ne može razumno očekivati da izvrši tražene preinake ili zamjenu, Prevoditeljski ured može Klijentu odobriti popust.
  8.4. Klijent gubi pravo prigovora ukoliko je sam mijenjao dio ili dijelove prijevoda na koje se pritužba odnosi ili je angažirao treću stranu da to učini, bez obzira na to da li je Klijent već proslijedio prijevod trećoj strani ili ne.

  9. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

  9.1. Prevoditeljski ured preporučuje Klijentu da kod svakog prijevoda dodatno zatraži i lektoriranje teksta prevedenog od strane Prevoditeljskog ureda. To se posebice odnosi na slučajeve kad je tekst namijenjen tisku ili drugom obliku objavljivanja ili javnoj uporabi u kojem slučaju Prevoditeljski ured uz lektoriranje preporučuje i korekturu. Ukoliko takve usluge ne budu zatražene od strane Klijenta, Prevoditeljski ured ne snosi odgovornost za moguću štetu koje je zbog propusta lekture odnosno korekture nastala Klijentu.
  9.2. Prevoditeljski ured odgovara samo za onu štetu za koju se može dokazati da je izravno proizašla iz nedostataka koji se mogu pripisati istoj. Prevoditeljski ured ni u kom slučaju ne odgovara za druge oblike štete kao što je posljedična šteta, izmakla korist ili šteta uzrokovana propuštanjem rokova.
  9.3. Ukoliko je tekst koji treba prevesti nejasan ili dvosmislen, te ukoliko su u njemu rabljene netočne ili nejasne formulacije, Agencija je u potpunosti oslobođena odgovornosti za svaku štetu.
  9.4. Bilo koji rizik povezan s odlukom o tome koristiti ili ne tekst koji je predan Prevoditeljskom uredu radi prijevoda ili lektoriranja ili teksta prevedenog/lektoriranog od strane Prevoditeljskog ureda u potpunosti snosi Klijent, kao i eventualni rizik povrede prava treće osobe ili štete uzrokovane povredom prava treće osobe. Ovo se pravilo na odgovarajući način primjenjuje i na usmene prijevode i druge usluge od strane Prevoditeljskog ureda.
  9.5. Prevoditeljski ured ne odgovara za štetu koja nastane oštećenjem ili gubitkom dokumenata, podataka ili medija za prenošenje podataka koje je Klijent stavio na raspolaganje Prevoditeljskom uredu kako bi olakšao izvršenje ugovora. Nadalje, Prevoditeljski ured ne odgovara za troškove i/ili štetu nastalu kao posljedica:
  􀂾 korištenja informatičke tehnologije i medija za telekomunikaciju;
  􀂾 transporta ili otpreme podataka ili medija za prenošenje podataka;
  􀂾 prisutnosti virusa u bilo kojem dokumentu ili mediju za prenošenje podataka isporučenom od strane Prevoditeljskog ureda.
  9.6. Odgovornost Prevoditeljskog ureda za štetu ni u kom slučaju ne prelazi 5.000,00 kn po narudžbi.
  9.7. Prevoditeljski ured se oslobađa bilo kakve odgovornosti u slučaju pritužbi od strane trećih osoba zbog kršenja autorskih prava ili iz nekih drugih razloga. Odgovornost u tom slučaju isključivo pada na Klijenta.

  10. OTKAZ UGOVORA

  10.1. U slučaju bilo kakvog propusta Klijenta da ispuni svoje obveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučajeve stečaja ili likvidacije Klijenta, Prevoditeljski ured može ili otkazati ugovor (dijelom ili u cijelosti) ili odgoditi izvršenje istog bez prava Klijenta na naknadu štete. U istim slučajevima, Prevoditeljski ured ima pravo na plaćanje odmah.
  10.2. Ako Prevoditeljski ured ne može ispuniti svoje obveze iz razloga koji su izvan njegove kontrole, ima pravo otkazati ugovor bez obveze na naknadu štete. Takve okolnosti uključuju, ali nisu ograničene na, požar, nesreće, bolest, štrajk, pobunu, rat, ograničenja i kašnjenja u prijevozu, vladine mjere, prekid usluga pružatelja internetskih usluga i druge slučajeve više sile.
  10.3. Ukoliko Prevoditeljski ured mora prekinuti izvršenje ugovora iz razloga više sile, Klijent ostaje obvezan platiti naknadu za rad obavljen do tog trenutka, kao i za troškove koji su do tada nastali.

  11. AUTORSKO PRAVO

  11.1. Autorsko pravo na svim prijevodima ili drugim tekstovima isporučenim od strane Prevoditeljskog ureda ostaje u vlasništvu Prevoditeljskog ureda, osim u slučaju izričitog pismenog dogovora o suprotnom.

  12. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

  12.1. Smatra se da je ugovor sklopljen u Hrvatskoj, a na ugovor i sva pitanja u svezi ugovora primjenjivat će se hrvatsko pravo.
  12.2. Za sve sporove iz ugovora ili u svezi s ugovorom nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci, Hrvatska.

  13. ZAVRŠNE ODREDBE

  13.1. Prevoditeljski ured će, svakome tko to zatraži, dostaviti besplatnu kopiju ovih Općih uvjeta poslovanja.
  13.2. Prevoditeljski ured će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja.
  13.3. Članci 1.1. do 13.2. na odgovarajući se način primjenjuju na sve usluge koje pruža Prevoditeljski ured.